540.144 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 59.019 ΚΩΔΙΚΌΣ - 48.475 EANCLOTHING