391.106 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 56.132 ΚΩΔΙΚΌΣ - 63.242 EANΥΠΕΡΧΟΝΔΡΙΚΗ