496.981 ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 50.579 ΚΩΔΙΚΌΣ - 39.752 EANΥΠΕΡΧΟΝΔΡΙΚΗ